<![CDATA[北科新聞 - 新冠肺炎防疫專區]]> utf-8 2022-09-23 20:17:20 2022-09-23 20:17:20 HeimaVista.com inc <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.23]]> 2022-09-23 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.23]]> 2022-09-23 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.22]]> 2022-09-22 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.22]]> 2022-09-22 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.21]]> 2022-09-21 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.21]]> 2022-09-21 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.20]]> 2022-09-20 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.20]]> 2022-09-20 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.19]]> 2022-09-19 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.19]]> 2022-09-19 00:00:00 <![CDATA[教育部111年9月6日臺教高(三)字第1112203706號函及附件-防疫及宿舍管理指引]]> 2022-09-19 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.16]]> 2022-09-16 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.16]]> 2022-09-16 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.15]]> 2022-09-15 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.15]]> 2022-09-15 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.14]]> 2022-09-14 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.14]]> 2022-09-14 00:00:00 <![CDATA[【防疫指引】大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引(111 年 9 月 6 日修正)]]> 2022-09-13 00:00:00 <![CDATA[本校累計教職員工確診公告-統計日期:111.09.13]]> 2022-09-13 00:00:00 <![CDATA[本校累計學生確診者-統計日期: 111.09.13]]> 2022-09-13 00:00:00